Všeobecné podmienky prieskumu obchodných spoločností, súťaže a používania webovej stránky www.vynimocnafirma.sk

Úvod

Všeobecné podmienky prieskumu obchodných spoločností, súťaže a používania webovej stránky www.vynimocnafirma.sk (ďalej ako „všeobecné podmienky“) stanovujú podmienky pre zapojenie sa právnických osôb do prieskumu firiem, prihlásenie a účasť v súťaži o vecné ceny a pre získanie a odovzdanie výhry v súťaži, ako aj pravidlá pre používanie webovej stránky www.vynimocnafirma.sk a popisujú práva a povinnosti účastníkov prieskumu, resp. súťažiacich.


Usporiadateľ prieskumu firiem a súťaže

Usporiadateľom prieskumu firiem a súťaže o vecné ceny (ďalej len „usporiadateľ“) je spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO:35 852 216, DIČ: 2020263674, IČ DPH: SK2020263674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 28235/B, dátum zápisu 19.2.2003, ktorá je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok www.vynimocnafirma.sk. Usporiadateľ vydáva tieto všeobecné podmienky.


Účel webovej stránky www.vynimocnafirma.sk a prieskumu

Účelom webovej stránky www.vynimocnafirma.sk je online prieskum medzi slovenskými obchodnými spoločnosťami (ďalej ako „prieskum výnimočnosti“). Obchodné spoločnosti sú pri prieskume výnimočnosti oceňované z hľadiska kvality. Za základné parametre sa považujú ekonomické smerovanie, zameranie na rozvoj zamestnancov, zameranie na rozvoj a spokojnosť klientov a prínos slovenskej spoločnosti. Firmy, ktoré získajú najvyššie bodové ohodnotenie, získajú ocenenie výnimočnosti. Usporiadateľ je odborným garantom hodnotenia kvality.


Webová stránka www.vynimocnafirma.sk je verejne prístupnou webovou stránkou a ponúka možnosť zapojenia sa do prieskumu výnimočnosti na území Slovenskej republiky so zameraním na kvalitu a hľadanie výnimočných firiem za účelom vytvorenia rebríčka top spoločností na slovenskom trhu a vytvorenia benchmarku. Účelom prieskumu výnimočnosti je zároveň propagácia služieb usporiadateľa.


Trvanie prieskumu výnimočnosti a súťaže

Prieskum výnimočnosti a súťaž o vecné ceny sa uskutoční od 01. 03. 2022 do 30. 04. 2022. Po túto dobu bude funkčná webová stránka www.vynimocnafirma.sk.


Účastníci prieskumu výnimočnosti a súťaže

Účastníkmi prieskumu výnimočnosti a súťaže (ďalej ako „účastník“) sa na účely týchto všeobecných podmienok rozumie právnická osoba:

  • so sídlom na území Slovenskej republiky
  • ktorá splní nižšie uvedené podmienky účasti v prieskume a v súťaži

Právnická osoba sa môže zúčastniť sa prieskumu výnimočnostiˇ, a tým sa zapojiť do súťaže len jedenkrát.
Účastník je povinný v plnom rozsahu a bez výhrad dodržiavať tieto všeobecné podmienky.


Podmienky účasti v prieskume výnimočnosti

Podmienkou zapojenia sa do prieskumu výnimočnosti je vyplnenie krátkeho registračného formulára na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk, obsahujúceho obchodné meno spoločnosti, meno a priezvisko oprávneného zástupcu spoločnosti a jeho e-mailovú adresu (ďalej len ako „registračný formulár“).


Podmienkou úspešného zapojenia sa do prieskumu výnimočnosti na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk je bezpodmienečný súhlas s týmito všeobecnými podmienkami. Účastník udeľuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými podmienkami vyplnením registračného formuláru, jednoznačným vyznačením súhlasu pri textovom poli „Súhlasím s podmienkami“ a odoslaním registračného formuláru. Zároveň tým potvrdzuje, že bol riadne oboznámený so všeobecnými podmienkami. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas prieskumu výnimočnosti.

Podmienkou úspešného sa zapojenia do prieskumu výnimočnosti tretej osoby na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk je zároveň jej prehlásenie, že je plnoletá, a v prípade, že plnoletá nie je, jej prehlásenie, že disponuje relevantným súhlasom svojho zákonného zástupcu. Každá tretia osoba uvedené prehlasuje odoslaním Registračného formuláru na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk a prostredníctvom vyznačenia súhlasu pri textovom poli „Súhlasím s podmienkami“.

Každá tretia osoba odoslaním Registračného formuláru dáva svoj jasný a neodvolateľný súhlas so Všeobecnými pravidlami na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk, ako aj so spracovaním osobných údajov na účely email marketingu, vyhodnotenia súťaže, výberu výhercov, a to bez nároku na honorár alebo na akékoľvek iné finančné alebo nefinančné plnenie.
Účastník odoslaním registračného formuláru zároveň dáva svoj súhlas na prijímanie informačného newslettera so zameraním na témy slovenského priemyslu. Tento súhlas má možnosť kedykoľvek odvolať, napísaním e-mailu na kontaktné údaj webovej stránky www.vynimocnafirma.sk.

Účastník sa odoslaním registračného formuláru automaticky zaraďuje do súťaže o vecné ceny zverejnené na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk. Ocenenie v súťaži môže získať účastník vždy len raz.


Podmienky súťaže

Do súťaže o vecné ceny zverejnené na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 01. 03. 2022 do 30. 04. 2022 vyplní a odošle registračný formulár na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk.

Podmienkou zaradenia do súťaže je akceptácia všeobecných podmienok.

Výhercom sa stane účastník na základe vyhodnotenia súťaže zo strany usporiadateľa, ktoré sa uskutoční dňa 30. 05. 2022 (ďalej ako „výherca“). Usporiadateľ vyžrebuje z pomedzi všetkých registrovaných účastníkov zapojených do prieskumu výnimočnosti troch, ktorí získajú vecné ceny. Žrebovanie prebehne pod dohľadom minimálne troch audítorov TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu, ktorí uviedli pri vyplnení registračného formuláru.

V prípade, ak sa usporiadateľovi nepodarí výhercu kontaktovať či výherca nepotvrdí prevzatie výhry do 1 mesiaca od vyhodnotenia súťaže, stráca akýkoľvek nárok na výhru.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhry v súťaži neexistuje právny nárok. Prevádzkovateľ webovej stránky www.vynimocnafirma.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

Účastníkovi nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. Ak nesplní či poruší podmienky stanovené týmito všeobecnými podmienkami, stráca nárok na výhru a usporiadateľ kontaktuje náhradníkov (ďalších vyžrebovaných účastníkov). Vymáhanie cien v súťaži súdnou cestou či inou právnou cestou nie je možné. Ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno vzájomne meniť či zameniť za finančnú hotovosť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.


Práva usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o tom, že možnosť prieskumu výnimočnosti, ako aj súťaž na webovej stránke www.vynimocnafirma.sk bude zrušená ako celok alebo bude zrušená účasť konkrétneho účastníka (napr. z dôvodu porušenia všeobecných podmienok, dobrých mravov či podvodného jednania). Usporiadateľ má právo kedykoľvek obmedziť účastníkovi alebo tretím osobám právo zúčastniť sa na prieskume výnimočnosti, a to najmä, avšak nielen v prípade technických alebo iných prekážok prevádzkovania webovej stránky www.vynimocnafirma.sk.

Účastník nemá voči usporiadateľovi v súvislosti so zrušením prieskumu výnimočnosti, resp. jeho účasti na súťaži, alebo v súvislosti so obmedzením prieskumu výnimočnosti, resp. obmedzením či zmenami súťaže, nárok na akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie (a to najmä na náhradu škody).


Osobitné ustanovenia

Obsah webovej stránky www.vynimocnafirma.sk je chránený autorským právom. Pokiaľ to nie je vyznačené inak, tak zobrazené texty a grafiky ako aj úprava tejto stránky podlieha autorskému právu usporiadateľa a je možné ich sťahovať, kopírovať, zmeniť, zverejniť, rozširovať, prenášať alebo inak použiť len s jeho písomným povolením. Nepovolené použitie, reprodukovanie alebo odovzdanie jednotlivých obsahov alebo celých stránok je zakázané.

Ohľadne používania „cookies“ je potrebné brať na vedomie, že v záujme rozšírenia funkčného rozsahu webovej stránky www.vynimocnafirma.sk a pohodlnejšieho používania sa môžu využívať tzv. „cookies“. Pomocou týchto „cookies“ sa môžu pri zobrazení si tejto webovej stránky uložiť údaje v počítači. Ukladaniu cookies v počítači môžete zabrániť vhodnými nastaveniami vo webovom prehliadači, čím by ste vlastne mohli vymedziť funkčný rozsah našej ponuky.


Ochrana osobných údajov

Ak je subjektom, ktorý menom obchodnej spoločnosti a s jej súhlasom vyplnil a odoslal registračný formulár, zamestnanec obchodnej spoločnosti (ďalej ako „zamestnanec obchodnej spoločnosti“), udeľuje zároveň vyplnením a odoslaním registračného formulára súhlas k tomu, že jeho osobné údaje budú po dobu prieskumu výnimočnosti a dobu trvania súťaže spracúvané usporiadateľom za účelom uskutočnenia prieskumu výnimočnosti a súťaže. Zamestnanec obchodnej spoločnosti má práva podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Zamestnanec obchodnej spoločnosti ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) a používať jeho údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 01. 03. 2022